பயிற்சிக் காலம் 1 வருடம்

உலோகப்பூச்சினால் பொருட்களை தயாரிக்கும் கைத்தொழிலால் பயிலுனர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் தேர்ச்சி

 • உலோகப்பூச்சினால் பொருட்களை தயாரிக்கும் கைத்தொழிலின் வரலாறு

 

 • அரக்கு கிருமிநாசினி

 

 • மூலப் பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்தலும் பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்தலும்

 

 • பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்தலும் பொருட்களை தயாரித்தலும்

 

 • உலோகப்பூச்சு பட்டறையும் அதன் வரலாறும்

 

 • பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு தேவையான இடமும் ஆயுதங்களை அறிந்துக் கொள்ளலும்

 

 • ஆயுத கூர்மைப்படுத்தல்

 

 • கடைசல் இயந்திரத்தையும் ஆயுதத்தையும் உபயோகித்தல்

 

 • உலோகப்பூச்சினால் பொருட்களை சுத்தம் செய்தல் நிறம் கலத்தலும் சீல் மெழுகு தயாரித்தலும்

 

 • பட்டறையில் சீல் மெழுகு பூசுதல்

 

 • அலங்கார சித்திர வேலைப்பாடு

 

 • செதுக்குவதனை கொண்டு மூழ்கடித்தல்

 • மூலப் பொருட்களை கணக்கு பார்த்தலும் மதிப்பீடு செய்தலும்

பயிற்சிக் கால எல்லையினுள் பயிலுனர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் வரப்பிரசாதமும் வசதிகளும்.

 • மாதாந்தம் 3000.00 ரூபா கொடுப்பனவு

 

 • மாதாந்த கடவுச்சீட்டில் 2/3 தொகையினை பெற்றுக் கொடுத்தல்

 

 • பயிற்சிக் காலத்தினுள் பயிற்சிக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொடுத்தல்

 

 • 3 மாதத்தின் பின் விற்பனைக்குத் தகுந்த பொருள் உற்பத்தியில் கூலியினை செலுத்துதல்

a. தச்சுத் தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

b. சிறு தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

c. களிமண் பிரிவு கூலியின் 50%

d. தும்பு பிரிவு கூலியின் 50%