පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01 කි

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - ලාක්ෂා කර්මාන්ත අංශය,ජනකලා කේන්ද්‍රය,නුවර පාර,කුරුණෑගල

ලාක්ෂා කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

 • ලාක්ෂා කර්මාන්ත ඉතිහාසය

 

 • ලාක්ෂා හා ලාක්ෂා කෘමියා

 

 • අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම හා භාණ්ඩ තෝරා ගැනීම

 

 • අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම හා භාණ්ඩ සෑදීම

 

 • ලාක්ෂා පට්ටලය හා එහි ඉතිහාසය

 

 • භාණ්ඩ සෑදීමට අවශ්‍ය මෙවලම් හා ආයුධ හදුනා ගැනීම

 

 • ආයුධ මුවහත් තැබීම

 

 • ලියවීම හා ආයුධ භාවිතය

 

 • ලාක්ෂා ශුද්ධ කිරීම පාට මිශ්‍රණය හා ලාකඩ තැනීම

 

 • පට්ටලයෙන් ලාකඩ ගෑම

 

 • සැරසිලි චිත්‍ර මෝස්තර

 

 • කැටයම් කැපීම ගිල්ල වීම

 

 • ද්‍රව්‍ය ගණන් බැලීම හා ඇස්තමේන්තු සෑදීම

 

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

 • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

 • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

 • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

 • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%