දැක්ම :-

පුහුණුවෙන්,නිමැවුමෙන්,දේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනය

මෙහෙවර :-

වයඹ පළාතේ දේශීය හා සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය හා පැවැත්මට අවශ්‍ය පුහුණුව හා පහසුකම් සපයා දෙමින් රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ප්‍රජාව දායක කර ගැනීමත් , පරිසර හිතකාමී දේශීය නිෂ්පාදන පරිභෝජනයට ජනතාව නැඹුරු කිරීමත් තුළින් වයඹ පළාතේ ජීවත්වන ජනතාවගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම.

 

 

කර්මාන්ත සංවර්ධන  දෙපාර්තමේන්තුව

පළමු මහළ, පළාත් කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල.

දුරකථන අංකය - 037-222719

ෆැක්ස් අංකය     - 0372221698

 

ICT Unit - Chief Secretariat - NWP

Copyright © 2020. All Rights Reserved.